گواهینامه IATF16949

گواهینامه های اخذ شده شرکت پارس نیکان در زمینه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001:2015   
IATF16949:2016

شرکت پارس نیکان صنعت دارای گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF:2016 می باشد که آخرین ورژن های ارائه شده این گواهینامه ها می باشند. این شرکت در تیر ماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه های فوق گردیده و هم چنین از تیر ماه 1398 موفق به اضافه نمودن طراحی محصول به دامنه فعالیت سیستم مدیریت کیفیت خود گردیده است.

نیاز به استاندار و قوانین

چرایی نیاز به تدوین و برقراری استانداردها پاسخی کاملا واضح دارد. امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفیت و مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها بیفتند.
در این راستا، برای بررسی نحوه کار، دستورالعمل ها و چرخه های موجود در سازمان های مختلف و قیاس آن ها، وجود استانداردهای مربوطه و تدوین قوانین نیازی ضروریست. چرا که بر اساس این چهارچوب ها می توان به نتیجه صریح تر و صحیح تری دست یافت.

IATF16949 چیست؟

استاندارد IATF16949 استاندارد پر کاربرد در صنایع خودرو می باشد و می توان گفت در ایران تمام شرکت هایی که به نوعی با یک خودرو ساز کار می کنند ملزم به رعایت الزامات این استاندارد می باشند.
این استاندارد مورد تایید تمام خودروساز های ایران و همچنین خودروسازان بین المللی می باشد و حتی الزامات شرکتی خودروسازهای ایرانی مانند سایپا بر مبنای  این استاندارد تدوین شده است.
استاندارد IATF16949 را می توان استاندارد 9001 به همراه الزامات و تکنیک های مهندسی و تخصصی دانست که می تواند در صنعت خودرو بسیار کاربردی باشد.

بسیاری از الزامات این استاندارد سنگین و تخصصی بوده و علت این امر بخاطر حساس بودن صنعت خودرو می باشد.
هدف از پیاده سازی IATF16949 پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت، به منظور میسر ساختن بهبود مستمر، پیشگیری از نقص و کاهش نوسان و اتلاف در زنجیره تامین می باشد.

IATF  پنج دفتر نظارتي در ايالات متحده و آلمان و انگليس و فرانسه و ايتاليا و يك دفتر هماهنگي در پكن دارد . اهم فعاليت دفاتر بدين شرح است :

  اجراي ارزيابي دفتري و مميزي شهودي موسسات گواهي دهنده
• ارائه تفسير و راهنما را از طريق صدوراحكام تفسيري و پرسش هاي متداول
• مديريت بانك اطلاعات براي اطمينان از صحت و زمانبندي
• نظارت بر فعاليت موسسات گواهي دهنده
• واجد شرايط بودن مميزان موسسات گواهي دهنده شخص سوم
• اجراي فرايندكاري براي گواهي دهندگان جديد

استاندارد IATF:2016به منظور افزايش رضايت مشتري از طريق برآورده كردن الزامات وي، استفاده از رويكرد فرآيندي را به هنگام ايجاد، پياده سازي و بهبود اثربخشيسيستم مديريت كيفيت، پشتيباني مي كند.

مديريت فرآيند ها و سيستم در كل مي تواند از طريق به كارگيري چرخه PDCA و با تمركز كلي بر تفكر مبتني بر ريسك و با هدف استفاده از فرصت هاوجلوگيري
از نتايج ناخواسته انجام گردد.
استفاده از رويكرد فرآيندي در سيستم مديريت كيفيت، سازمان را قادر به انجام
موارد زير مي نمايد:
-1 درك و استمرار در برآورده كردن الزامات
-2 در نظر گرفتن فرآيندها بر اساس ارزش افزوده
-3 دستيابي به عملكرد اثربخشي فرآيندها
-4 بهبود فرآيندها بر مبناي ارزيابي داده ها و اطلاعات

استاندارد ISO9001:2015-IATF16949:2016مبتنی بر هفت اصل زیر می باشند

اصل اول: تمركز بر مشتري
ا اصل:
تمركز اصلي سيستم مديريت كيفيت، برآورده كردن نيازمنديهاي مشتري و تلاش براي فراتر رفتن از انتظارات وي است.
توضيح:
تداوم موفقيت وقتي حاصل مي شود كه سازمان، اعتماد مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع وابسته، را جلب و حفظ نمايد.
هر يك از ابعاد تعامل با مشتري، يك فرصت جهت ايجاد ارزش بيشتر براي  مشتري فراهم مي كند.
درك نيازمنديهاي حال و آينده مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع به تداوم و تقويت موفقيت سازمان كمك خواهد كرد.

اصل دوم : رهبري
 اصل:
رهبران در همه سطوح، وحدت هدف و جهت گيري را ايجاد كرده و شرايطي را فراهم مي كنند، تا كاركنان در تحقق اهداف كيفيت سازمان، مشاركت كنند.
توضيح:
ايجاد وحدت اهداف، جهت گيري و مشاركت كاركنان، سازمان را در هماهنگ كردن استرات ژي، خط مشي، فرايندها و منابع براي نيل به اهداف خود، توانا مي سازد.

اصل سوم : مشاركت كاركنان
 اصل:
براي سازمان بسيار ضروري است كه تمامي كاركنان با صلاحيت ، توانمند و متعهد به ارائه ارزش باشند.
كاركنان با صلاحيت ، توانمند و متعهد، ظرفيت هاي خود را براي ايجاد ارزش، افزايش مي دهند.
توضيح:
براي مديريت اثر بخش و كاراي يك سازمان، در گير كردن و احترام گذاشتن به تك تك كاركنان درتمامي سطوح اهميت دارد.
شناسايي، توانمند سازي و افزايش مهارت و دانايي كاركنان، مشاركت آنها را در تحقق اهداف سازمان تسهيل مي كند.

اصل چهارم: رويكرد فرايندي
اصل:
هنگامي نتايج سازگار و قابل پيش بيني بصورت اثر بخش تر و كاراتر حاصل مي شود كه فعاليت ها در قالب فرايندهاي مرتبط با يكديگر به صورت يك سيستم منسجم، شناسايي و مديريت شوند.
 توضيح:
سيستم مديريت كيفيت از فرايندهاي متعامل تشكيل شده است درك چگونگي ايجاد نتايج به وسيله اين سيستم، شامل تمام فرايندها، منابع، كنترل ها و تعاملات، به سازمان فرصت مي دهد تا اثر بخشي خودرا بهينه كند.

اصل پنجم : بهبود
 اصل:
سازمان هاي موفق داراي تمركز روزافزون بر بهبود هستند
 توضيح:
بهبود در يك سازمان، براي حفظ سطح عملكرد، واكنش به تغييرات دروني و بيروني و براي ايجاد فرصت هاي جديد، ضروري است

اصل ششم : تصميم گيري مبتني بر شواهد
 اصل:
تصميم گيري بر اساس تجزيه و تحليل و ارزيابي داده ها و اطلاعات، احتمال  ارائه نتايج مطلوب را افزايش مي دهد.
 توضيح:
تصميم گيري مي تواند يك فرايند پيچيده، و معمولا داراي مقداري عدم قطعيت باشد.
اين تصميمات اغلب شامل چندين نوع ورودي از منابع مختلف و با تفاسير مختلف است كه مي تواند ذهني و ادراكي باشد.
درك روابط علت و معلولي و نتايج پيش بيني نشده بالقوه آنها اهميت دارد .واقعيت ها، شواهد و تحليل داده ها منجر به عينيت و اعتماد بيشتر در تصميم سازي مي گردد.

اصل هفتم: مديريت ارتباط
اصل:
سازمان ها براي تداوم موفقيت خود، ارتباط با طرف هاي ذينفع، از جمله تأمين كنندگان را مديريت مي كند.
 توضيح:
طرف هاي ذينفع عملكرد سازمان را تحت تأثير قرار مي دهند. وقتي سازمان ارتباط خود را با طرف هاي ذينفع با هدف بهينه كردن تأثيرات آنها بر عملكردش مديريت مي كند، احتمال تداوم موفقيت افزايش مي يابد.
مديريت ارتباطات با طرفهاي ذينفع و شركاي سازمان ، اغلب از اهميت ويژه اي برخوردار است.

شرکت پارس نیکان موفق به اخذ این گواهینامه ها از شرکت گواهی دهنده DQS آلمان گردیده شده است​

شرکت پارس نیکان موفق به اخذ این گواهینامه ها از شرکت گواهی دهنده DQS آلمان گردیده شده است:

شرکت DQS اولین سازمان گواهی کننده سیستم های مدیریت در آلمان می باشد که بیش از 35 سال سابقهفعالیتدر زمینه ممیزی های سیستم مدیریت را دارد .این شرکت بیش از 80 شعبه در سر تا سر دنیا دارد که یکی از این شعبات DQS ایران می باشد که با عنوان شعبه مرکزی خاور میانه مشغول به فعالیت می باشد. شروع فعالیت DQS ایران از نیمه دوم سال 1376 می باشد بنیانگذاران آن عبارتند از:

موسسه استاندارد آلمان  DIN

انجمن کیفیت آلمان  DGQ

انجمن سازندگان الکتریک و الکترونیک آلمان  IVEI

انجمن صنعت ساختمان آلمان HVBI

VCIانجمن صنعت شیمی و پتروشیمی آلمان

شرکت پارس نیکان  به منظور ايجاد، مستند، مستقر و نگهداري سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2015، IATF16949:2016 و آخرین ویرایش الزامات مشتریان به منظور بهبود مستمر اثر‌بخشي آن موارد ذيل در اين شركت مد نظر قرار گرفته است:

الف: فرآيند‌هاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت (مديريتي، کلیدی، پشتيباني) با بكار‌گيري نمودار توالي و تاثيرات متقابل فرآيندها تعيين شده و ارتباط فرآيندها با همديگر در ماتريسي تحت عنوان Process Map در شرکت معرفي شده است.

ب: جهت حصول اطمينان از اثر بخشي فرآيندها از نظر اجرا و كنترل، در دسترس بودن منابع و اطلاعات مورد نياز براي پشتيباني اجرا و پايش فرآيندها، شاخص‌ها و معيارهايي تعيين گرديده.

ج: منابع لازم برای این فرآیندها و اطمینان از در دسترس بودن آنها

د: تخصیص مسئولیتها و اختیارات برای این فرآیندها

ه: مشخص کردن ریسک ها و فرصتها 

و: اقدامات لازم براي دستيابي به نتايج تعيين شده و نيز بهبود مستمر فرآيند‌ها مي‌شود.

ز: اين فرآيندها مطابق با الزامات استاندارد توسط سازمان مديريت مي‌شوند. 

در مواردي كه بعضي از فرآيندهايي به تامين‌كنندگان واگذار شود اقدامات لازم مبني بر پايش و كنترل مراقبتي بر عملكرد تامين‌كنندگان بعمل آمده است.