مصاحبه با شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

مصاحبه با شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

مصاحبه حماسه سازان صنعت با مدیرعامل محترم شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، جناب آقای مهندس محمد ...