واحد مهندسی محصول و R&D

واحد مهندسی محصول و R&D

مهندسی محصول مهندسی محصول به فرآیند طراحی ، تولید و توسعه یک قطعه ، دستگاه، یا سیستم اشاره می کند به طوری که به عنوان یک مورد برای فروش از طریق فرایند تولید انجام می شود.مهندسی محصولات معمولا شامل فعالیت هایی با مسائل مربوط به هزینه، تولید، کیفیت، عملکرد، ...