منبع انبساط از اجزای سیستم خنک کاری می باشد. شرکت پارس نیکان صنعت خودرو از تولید کنندگان اصلی این قطعه می باشد. برای خودرو های 206 ، رانا، 405 و ..