ایران خورو از اصلی ترین مشتریان شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

ایران خورو از اصلی ترین مشتریان شرکت پارس نیکان صنعت خودرو

شرکت ایران خودرو از اصلی ترین مشتریان شرکت ايران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تاسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره ثبت 8352 و شناسه ملی 10100360794 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهاي معروف به ...